klienditugi@tumba.ee | Tere külaline, võite sisse logida või luua uue kasutaja.

E-poe müügitingimused

Müügitingimused kehtivad Tumba.ee mööblipoe klientide (edaspidi Klient) ja Tumba.ee omaniku Sa & Po Grupp OÜ, registrikoodiga 10854281, (edaspidi Tumba.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. 

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Tumba.ee vahelisi suhteid Tumba.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Tumba.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.tumba.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvi/materjali valikud esitatud tootevaates.

1.6. Tumba.ee ja Klient soovivad kaubelda Sa & Po Grupp OÜ veebilehekülje www.Tumba.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Tumba.ee mööblipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. Tumba.ee mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta.

2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

2.3. Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest, kulleri valikust (kulleri hinnakirjast) ning on hinnavahemikus 10  - 45€.

2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Tumba.ee poolt esitatud arve alusel.

2.5. Tumba.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Vormista ost“ ning täita etteantud blokid: Maksja andmed, Kohaletoimetamise andmed, Kohaletimetamise viis, Makse info. Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Kinnita tellimus“.

3.3. Enne „Kinnita tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.4. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient oma kontolt muuta ei saa (juhul kui registreerunud Klient). Muudatuste tegemiseks tuleb pöörduda Tumba.ee klienditeenindusse.

3.5. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 5. tööpäeva jooksul tasunud 50 % arve järgi tasumisele kuuluvast summast Sa & Po Grupp OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti. Tellimus väljastatakse laost juhul, kui tellimuse kogusumma on laekunud Sa & Po Grupp OÜ arvelduskontole.

3.6. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi:

- Tumba.ee kuller – tellimused, mille eest on 100% ette makstud, toimetatake kulleri poolt märgitud lähetuse aadressile. Kauba maksumusele lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale detailidena, välja arvatud juhul kui tooteinfos on märge, et toode on kokkupandud.

4.2. Tarneaeg kehtib alates tellimuse ettemaksu laekumisest Sa & Po Grupp OÜ arvelduskontole.

4.3. Tumba.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.4. Tarneaeg on 1 – 5 nädalat. Tarneaeg sõltub kauba olemasolust Tumba.ee partnerite ladudes.

4.5. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Tumba.ee partneri lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.6. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Tumba.ee-d koheselt enne kohaletoomist.

4.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Tumba.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab tumba.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab tumba.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.9. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning tuleb teavitada koheselt  tumba.ee´d.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p5.8.).

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Tumba.ee-le saadetud kirjalikult aadressil klienditugi@tumba.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul.

5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 30 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile klienditugi@tumba.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires tumba.ee-le .

5.5. Kauba tagastamise kulu 10 € ulatuses kannab Klient, va p5.6.

5.6. Tumba.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Tumba.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile klienditugi@tumba.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 30. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.

5.9. Tumba.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud mööbliesemed olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

- köögi tellimusi, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist (joonisest);

- tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud tooteid, mida ei esine Tumba.ee internetipoe standardvalikus (eritellimusel kattematerjalid, kangad, peitsid, värvid jm. viimistlused ning komplektitoodete eritellimused);

- hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.

5.10. Tumba.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

- tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Tumba.ee poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient teavitama Tumba e-poe klienditeenindust hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Tumba.ee`d probleemist e-posti aadressil klienditugi@tumba.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

- nimi ja kontaktandmed;

- toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);

- tellimuse nr..

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Tumba.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Tumba.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Tumba.ee-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist. tumba.ee kannab toote/detaili parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Tumba.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Tumba.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Tumba.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Tumba.ee ei vastuta:

- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Tumba.ee vastutab Kliendi ees Tumba.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab Tumba.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. Tumba.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. Tumba.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Tumba.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. Tumba.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. Tumba.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Tumba.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Tumba.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Tumba.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

 

Sa &Po Grupp OÜ

Registrikood 10854281

KMKR nr: EE100750470

Aadress: Võsu mnt 33, L-Virumaa, 45301

klienditugi@tumba.ee